A+ A-


Προκήρυξη - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
για την κάλυψη της θέσης Γενικού Διευθυντή
του Οργανισμού Μεγάρου Μουσικής Αθηνών (Ο.Μ.Μ.Α.)
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΜΕΓΑΡΟΥ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ                                                      Αναρτητέα στο διαδίκτυο
                                                                                                   
                                                                                                             Αθήνα, 8 Φεβρουαρίου 2017
                                                                                                            Αριθμ. Πρωτ.: 1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Δ/νση: Βασ. Σοφίας & Κόκκαλη 1
Τ.Κ.: 115 21
Πληροφορίες: Γ. Καλπαδάκης
Διευθυντής Ανάπτυξης Ανθρώπινου
Δυναμικού και Διοικητικού
Τηλέφωνο: 210 72.82.743, -737

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ
ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ (Ο.Μ.Μ.Α.)


Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΜΜΑ

Έχοντας υπόψη:
1.     Τις διατάξεις:
α) του άρθρου τέταρτου του Ν. 4366/2016 (ΦΕΚ Α’ 18/15.02.2016) «Κύρωση σύμβασης τροποποίησης της κυρωθείσας με το άρθρο 10 του Ν. 1198/1981 (Α’ 238) συμβάσεως ιδρύσεως του Οργανισμού Μεγάρου Μουσικής Αθηνών και άλλες διατάξεις»,
β) του άρθρου 10 του Ν. 1198/1981 (Α’ 238) περί κυρώσεως της συμβάσεως ιδρύσεως του Οργανισμού Μεγάρου Μουσικής Αθηνών,
2.      Την υπ’ αριθ. 447/02.02.2017 απόφαση του Δ.Σ. σχετικά με:
α) την έγκριση των όρων της  Προκήρυξης για τη θέση του Γενικού Διευθυντή και την αντίστοιχη τροποποίηση του οργανογράμματος του ΟΜΜΑ, κατά το μέρος που αφορά στις υπαγόμενες στον Γενικό Διευθυντή υπηρεσιακές μονάδες του ΟΜΜΑ,
β) τη σύσταση Επιτροπής Αξιολόγησης των υποψηφίων.
3.     Τις υπηρεσιακές ανάγκες του ΟΜΜΑ.


ΠΡΟKHΡΥΣΣΕΙ


Τη θέση Γενικού Διευθυντή του ΟΜΜΑ, σύμφωνα με τους κατωτέρω ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις:

A.      ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ

1.   Ο Γενικός Διευθυντής υπάγεται απευθείας στο Δ.Σ. του ΟΜΜΑ. Έχει τις εξής αρμοδιότητες:

•     Προΐσταται των διοικητικών, οικονομικών, τεχνικών και εμπορικών μονάδων του ΟΜΜΑ. Είναι υπεύθυνος για τον εταιρικό στρατηγικό σχεδιασμό και την ανάπτυξη του ΟΜΜΑ, κατά το μη καλλιτεχνικό μέρος, καθώς και για την ανάπτυξη των πόρων που απαιτούνται για την εκτέλεση των στόχων του ΟΜΜΑ.
•     Καταρτίζει, σε συνεργασία με τον Καλλιτεχνικό Διευθυντή, τον προϋπολογισμό και τον ετήσιο απολογισμό του ΟΜΜΑ και τους υποβάλλει προς έγκριση στο Δ.Σ. Παρέχει δε στο Δ.Σ.,  σε συνεργασία με τον Καλλιτεχνικό Διευθυντή, όλα τα σχετικά  με αυτούς στοιχεία.

2.   Ο Γενικός Διευθυντής θα προσληφθεί με απόφαση του Δ.Σ. του ΟΜΜΑ, κατόπιν υποβολής σχετικής εισήγησης από την Επιτροπή Αξιολόγησης των υποψηφίων, ως ένα εκ των έξι (6) προσώπων ειδικών προσόντων δυνάμει σχετικής διάταξης του Ν. 4366/2016, με σύμβασης εργασίας πλήρους απασχόλησης ορισμένου χρόνου (3ετούς διάρκειας), που μπορεί να ανανεώνεται για ίσο χρόνο, κάθε φορά. Η αμοιβή του Γενικού Διευθυντή καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. του ΟΜΜΑ και δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τις αποδοχές του Γενικού Γραμματέα, όπως αυτές κάθε φορά καθορίζονται, σύμφωνα με τον νόμο. Η Επιτροπή Αξιολόγησης ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. του ΟΜΜΑ, μεταξύ των μελών του και με τη συμμετοχή του Καλλιτεχνικού Διευθυντή του ΟΜΜΑ. Η Επιτροπή συντάσσει και υποβάλλει στο Δ.Σ. τεκμηριωμένη έκθεση αξιολόγησης με ειδική αιτιολόγηση, κατόπιν εξέτασης και σύγκρισης των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων των υποψηφίων και συνέντευξης.

Β.    ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Η θέση του Γενικού Διευθυντή του ΟΜΜΑ θα καλυφθεί από υποψήφιο/υποψήφια, που ανταποκρίνεται, στον πιο ικανοποιητικό βαθμό, στα απαιτούμενα, ως ακολούθως, τυπικά και ουσιαστικά προσόντα:

1.    Όσον αφορά στα τυπικά προσόντα, ο υποψήφιος/η υποψήφια πρέπει:
•   Να έχει την ελληνική υπηκοότητα ή την υπηκοότητα κράτους/μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
•   Να μην συντρέχει στο πρόσωπό του/της, κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης, κώλυμα ή ασυμβίβαστο και ειδικότερα:
    - Να μην έχει καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, απιστία περί τη υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ’ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.
    - Να μην είναι υπόδικος που έχει παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα (όσον αφορά στα ως άνω αδικήματα), έστω και αν το αδίκημα έχει παραγραφεί.
    - Να μην έχει στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά του/της δικαιώματα, για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή.
    - Να μην έχει απολυθεί από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου νομικού προσώπου του δημόσιου τομέα, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσης ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του υποψηφίου/υποψηφίας, αν δεν παρέλθει πενταετία από την απόλυση.
    - Να μη τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση (στερητική ή επικουρική, πλήρη ή μερική).
   - Να έχει την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων της συγκεκριμένης θέσης. Η έλλειψη φυσικών, σωματικών δεξιοτήτων δεν εμποδίζει την πρόσληψη, εφόσον ο υποψήφιος/υποψήφια μπορεί, με την κατάλληλη τεχνική υποστήριξη να ασκήσει τα καθήκοντα της συγκεκριμένης θέσης. Ειδικές διατάξεις για την πρόσληψη ατόμων με ειδικές ανάγκες, δεν θίγονται.
•   Οι άνδρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει, έως την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.

2. Όσον αφορά στα ουσιαστικά προσόντα, απαιτείται:
•   Πτυχίο Α.Ε.Ι. της ημεδαπής (ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, αναγνωρισμένος από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), συναφές με το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης. Η κατοχή μεταπτυχιακού διπλώματος θα θεωρείται πρόσθετο προσόν.
•  Γνώση της ελληνικής σε επίπεδο μητρικής γλώσσας και άριστη γνώση της Αγγλικής, ενώ η καλή γνώση μίας τρίτης γλώσσας θα θεωρείται πρόσθετο προσόν.
•  Ιδιαίτερο προσόν θα θεωρηθεί η προϋπηρεσία σε θέση γενικού διευθυντή ή διευθύνοντος συμβούλου σε ιδιωτικό ή δημόσιο φορέα.
•  Εμπειρία στην κατάρτιση και εφαρμογή επιχειρησιακών σχεδίων, καθώς επίσης και σημαντική εμπειρία σε διαχείριση οικονομικών και χρηματοοικονομικών θεμάτων. Ικανότητα και εμπειρία στην ανάπτυξη και αξιολόγηση ανθρώπινου δυναμικού και σε θέματα εργασιακών σχέσεων.
•  Θα συνεκτιμηθεί τυχόν εμπειρία στο χειρισμό νομικών και θεσμικών θεμάτων.

3.   Στη θέση του Γενικού Διευθυντή μπορεί να προσλαμβάνεται και υπάλληλος του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα, εφόσον έχει τα απαιτούμενα προσόντα.

Γ.   ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1.  Η εκδήλωση ενδιαφέροντος των υποψηφίων για τη θέση του Γενικού Διευθυντή γίνεται με αίτησή τους προς τον ΟΜΜΑ, εντός αποκλειστικής προθεσμίας
έως 28.2.2017, ώρα 17:00.

2.  Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο να περιγράφονται οι σπουδές, το έργο, η εμπειρία, η δραστηριότητα και τα λοιπά προσόντα των υποψηφίων, καθώς και από υπεύθυνη δήλωση περί αποδοχής των όρων της Προκήρυξης και μη συνδρομής των προβλεπόμενων σε αυτή κωλυμάτων.

3.  Οι αιτήσεις και όλα τα συνοδευτικά έγγραφα υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα ή και σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αρκεί να συνοδεύονται με επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα. Σε περίπτωση διαφωνίας, υπερισχύει η επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα. Πιστοποιητικά αλλοδαπών αρχών γίνονται δεκτά, εφόσον συνοδεύονται με επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα. Τα πρωτότυπα των εγγράφων θα προσκομιστούν, όταν ζητηθούν για έλεγχο. Εάν μία/ένας υποψήφιος υποβάλλει τα δικαιολογητικά μέσω αντιπροσώπου, συνυποβάλλεται και η σχετική εξουσιοδότηση.

4.  Οι αιτήσεις με τα συνοδευτικά τους έγγραφα κατατίθενται είτε: α) στη Γραμματεία Δ.Σ. του ΟΜΜΑ, στην έδρα του (Βασ. Σοφίας & Κόκκαλη, 11521 Αθήνα) από ώρες 09.00 έως 17.00, είτε: β) μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση sofiapap@megaron.gr.  Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση αποστολής του φακέλου με το ταχυδρομείο, λαμβάνεται υπ’ όψιν μόνο η αποστολή με ΕΛΤΑ, και ως ημερομηνία κατάθεσης η ημερομηνία αποστολής όπως αυτή δηλώνεται από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου. Στον φάκελο πρέπει να αναγράφεται η ένδειξη: «Αίτηση συμμετοχής για πρόσληψη στη θέση Γενικού Διευθυντή». Εκπρόθεσμες αιτήσεις ή χωρίς τα απαιτούμενα δικαιολογητικά δεν θα ληφθούν υπ’ όψιν.

H Προκήρυξη αυτή θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΟΜΜΑ (www.megaron.gr). Επίσης, περίληψη της Προκήρυξης θα δημοσιευτεί σε τέσσερις (4) εφημερίδες πανελλήνιας κυκλοφορίας και θα αναρτηθεί σε εμφανές σημείο στους χώρους του ΟΜΜΑ, καθώς και στην ιστοσελίδα http://on-the-move.org στην αγγλική γλώσσα.Αθήνα, 8 Φεβρουαρίου 2017
Νικόλαος Θεοχαράκης
Πρόεδρος Δ.Σ.