A+ A-

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
για την Πλήρωση Θέσεων Ταξιθετών


ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΜΕΓΑΡΟΥ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ                                                          Αναρτητέα στο διαδίκτυο
                                                                                                    
                                                                                                                   Αθήνα, 30 Ιουνίου 2017
                                                                                                         
                                                                                                                   Αριθμ. Πρωτ.: 3

Δ/νση: Βασ. Σοφίας & Κόκκαλη 1
Τ.Κ.: 115 21
Πληροφορίες: Σοφία Παπαδημητρίου
Ειδικός Νομικός Σύμβουλος
Τηλέφωνο: 210 72.82.378                                                 
                                                                                                                                                     

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΑΞΙΘΕΤΩΝ (ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2017-2018)
ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ (Ο.Μ.Μ.Α.)

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΜΜΑ

Έχοντας υπόψη:
1.      Τις διατάξεις:
α) του άρθρου τέταρτου του Ν. 4366/2016 (ΦΕΚ Α’ 18/15.02.2016) «Κύρωση σύμβασης τροποποίησης της κυρωθείσας με το άρθρο 10 του Ν. 1198/1981 (Α’ 238) συμβάσεως ιδρύσεως του Οργανισμού Μεγάρου Μουσικής Αθηνών και άλλες διατάξεις», και ειδικότερα το άρθρο 6 παρ. 3.
β) του άρθρου 10 του Ν. 1198/1981 (Α’ 238) περί κυρώσεως της συμβάσεως ιδρύσεως του Οργανισμού Μεγάρου Μουσικής Αθηνών,
γ) του Κεφαλαίου Β’ του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ Α’ 176) «Περί μισθολογικών ρυθμίσεων των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α., των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ν.Π.Ι.Δ., καθώς και των Δ.Ε.Κ.Ο. του Κεφαλαίου Α του Ν. 3429/2005 (ΦΕΚ Α’ 314) και άλλες μισθολογικές διατάξεις», όπως ισχύει,
δ) της από 06.05.2016 Εγκυκλίου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους σχετικά με την παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β’ του Ν. 4354/2015.
2.     Την υπ’ αριθ. 453/29.06.2017 απόφαση του Δ.Σ. σχετικά με: α) την έγκριση των όρων της παρούσας Πρόσκλησης, β) τη σύσταση Επιτροπής Αξιολόγησης των υποψηφίων.
3.     Τις υπηρεσιακές ανάγκες του ΟΜΜΑ.

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Σύμφωνα με τους κατωτέρω ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις, κάθε ενδιαφερόμενο για την πλήρωση έως εκατόν είκοσι (120) θέσεων ταξιθετών, για την καλλιτεχνική περίοδο 2017 – 2018, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες της ταξιθεσίας των παραστάσεων, εκδηλώσεων και συνεδρίων που θα λάβουν χώρα στην έδρα του ΟΜΜΑ (Βασ. Σοφίας & Κόκκαλη, Αθήνα).

A. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ

Οι ταξιθέτες υπάγονται στη Διεύθυνση Χώρων Κοινού του ΟΜΜΑ. Οι ταξιθέτες θα προσληφθούν κατόπιν απόφασης του Δ.Σ. του ΟΜΜΑ, ύστερα από σχετική εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης των υποψηφίων, με σύμβαση εργασίας μερικής (διαλείπουσας) απασχόλησης ορισμένου χρόνου. Ο χρόνος εργασίας εκάστου/ης ταξιθέτη/τριας διαμορφώνεται με βάση τον καλλιτεχνικό προγραμματισμό του Οργανισμού, λαμβανομένων υπόψη και όλων των λοιπών δραστηριοτήτων, εκδηλώσεων, συνεδρίων που καλείται ο ΟΜΜΑ να καλύψει οργανωτικά. Η αμοιβή των ταξιθετών καθορίζεται, με βάση όσα νόμιμα ισχύουν (Ν. 4354/2015, όπως ισχύει). Η Επιτροπή Αξιολόγησης συντάσσει και υποβάλλει στο Δ.Σ. τεκμηριωμένη έκθεση αξιολόγησης με ειδική αιτιολόγηση, κατόπιν εξέτασης και σύγκρισης των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων των υποψηφίων και συνέντευξης.

Β. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ


Οι θέσεις ταξιθετών του ΟΜΜΑ θα καλυφθούν από υποψήφιους/υποψήφιες, που ανταποκρίνονται, στον πιο ικανοποιητικό βαθμό, στα απαιτούμενα, ως ακολούθως, τυπικά και ουσιαστικά προσόντα:

1.
 Όσον αφορά στα τυπικά προσόντα, ο υποψήφιος/η υποψήφια πρέπει:

• Να έχει την ελληνική υπηκοότητα ή την υπηκοότητα κράτους/μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

• Να μην συντρέχει στο πρόσωπό του/της, κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης, κώλυμα ή ασυμβίβαστο και ειδικότερα:
 - Να μην έχει καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, απιστία περί τη υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ’ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.
- Να μην είναι υπόδικος που έχει παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα (όσον αφορά στα ως άνω αδικήματα), έστω και αν το αδίκημα έχει παραγραφεί.
- Να μην έχει στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά του/της δικαιώματα, για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή.
- Να μην έχει απολυθεί από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου νομικού προσώπου του δημόσιου τομέα, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσης ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του υποψηφίου/υποψηφίας, αν δεν παρέλθει πενταετία από την απόλυση.
- Να μη τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση (στερητική ή επικουρική, πλήρη ή μερική).

• Να έχει την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων της συγκεκριμένης θέσης.

2. Όσον αφορά στα ουσιαστικά προσόντα, απαιτείται:

• Απολυτήριο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.) (ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, αναγνωρισμένος από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή απόφοιτοι Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε.). Πτυχίο Α.Ε.Ι. της ημεδαπής (ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, αναγνωρισμένος από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), συναφές ως προς το γνωστικό αντικείμενο με την τέχνη και τον πολιτισμό θα συνεκτιμηθεί.

• Γνώση της ελληνικής σε επίπεδο μητρικής γλώσσας και επαρκής (για τις ανάγκες της συγκεκριμένης  θέσης) γνώση της Αγγλικής. Η γνώση τρίτης ξένης γλώσσας (ή περισσότερων ξένων γλωσσών) θα θεωρείται πρόσθετο προσόν.

• Εργασιακή εμπειρία σε θέση ταξιθέτη σε όμορο πολιτιστικό φορέα ή συνεδριακό χώρο. Ιδιαίτερο προσόν θα θεωρείται η προϋπηρεσία σε θέση ταξιθέτη στον ΟΜΜΑ.

• Θα συνεκτιμηθούν επικοινωνιακές δεξιότητες των υποψηφίων, καθώς και η εκπαίδευση για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και διαχείρισης κοινού και η γνώση πρώτων βοηθειών.

Γ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Η εκδήλωση ενδιαφέροντος των υποψηφίων γίνεται με αίτησή τους προς τον ΟΜΜΑ, εντός αποκλειστικής προθεσμίας έως τη Δευτέρα, 10.07.2017, ώρα 17:00. Προς διευκόλυνση των υποψηφίων, επισυνάπτεται έντυπο αίτησης στο παρόν.

2. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από πρόσφατη φωτογραφία και αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο να περιγράφονται η εκπαίδευση, η γνώση ξένης/ων γλώσσας/ών, η προϋπηρεσία και τα λοιπά προσόντα των υποψηφίων, καθώς και από υπεύθυνη δήλωση περί αποδοχής των όρων της Πρόσκλησης και μη συνδρομής των προβλεπόμενων σε αυτή κωλυμάτων.

3. Οι αιτήσεις και όλα τα συνοδευτικά έγγραφα υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα ή και σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αρκεί να συνοδεύονται με επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα. Σε περίπτωση διαφωνίας, υπερισχύει η επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα. Πιστοποιητικά αλλοδαπών αρχών γίνονται δεκτά, εφόσον συνοδεύονται με επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα. Τα σχετικά έγγραφα που αποδεικνύουν την ύπαρξη των απαιτούμενων προσόντων θα προσκομιστούν, όταν ζητηθούν από τον ΟΜΜΑ. Εάν μία/ένας υποψήφιος υποβάλλει τα δικαιολογητικά μέσω αντιπροσώπου, συνυποβάλλεται και η σχετική εξουσιοδότηση.

4.
 Οι αιτήσεις με τα συνοδευτικά τους έγγραφα κατατίθενται είτε: α) στο Πρωτόκολλο του ΟΜΜΑ, στην έδρα του (Βασ. Σοφίας & Κόκκαλη, 11521 Αθήνα) από ώρες 10.00 έως 17.00, είτε: β) μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση kotsani@megaron.gr με κοινοποίηση poulakida@megaron.gr. Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση αποστολής του φακέλου με το ταχυδρομείο, λαμβάνεται υπ’ όψιν μόνο η αποστολή με ΕΛΤΑ, και ως ημερομηνία κατάθεσης η ημερομηνία αποστολής όπως αυτή δηλώνεται από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου. Στον φάκελο πρέπει να αναγράφεται η ένδειξη: «Αίτηση συμμετοχής για πρόσληψη σε θέση ταξιθέτριας καλλιτεχνικής περιόδου 2017-2018». Εκπρόθεσμες αιτήσεις ή χωρίς τα απαιτούμενα δικαιολογητικά δεν θα ληφθούν υπ’ όψιν.

H Πρόσκληση αυτή θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΟΜΜΑ (www.megaron.gr). Επίσης, περίληψη της Πρόσκλησης θα δημοσιευτεί σε δύο (2) εφημερίδες πανελλήνιας κυκλοφορίας και θα αναρτηθεί σε εμφανές σημείο στους χώρους του ΟΜΜΑ.


 

Αθήνα, 30 Ιουνίου 2017


Νικόλαος Θεοχαράκης
Πρόεδρος Δ.Σ.
ΦΟΡΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΤΑΞΙΘΕΣΙΑΣ