A+ A-

Athens Museum Pass

MEGARON PLUS

In collaboration with the Philekpaideutiki Etaireia


Featuring:
Konstantinos Rammos piano
Dimitris Arvanitis accordion
Iasonas Diakoumopoulos guitar


Musical Ensembles of Arsakeia-Tositseia Schools
Graduarti Choir (Graduates of Arsakeia-Tositseia Schools)
Chorus master: Christina Varsami-Koukni