A+ A-

China National Opera and Dance Drama Theatre Symphony Orchestra


BRIDGES SERIES

The Bridges series is directed by Dimitris Maragopulos


Works by Guan Xia, Liu Wenjin, Liu Xijin, Bao Yuankai, 
                Wang Xilin, Wang Yunfei, Liu Tienhua, Chao En

Aoyun Gerile song
Lin Gan erhu
Luo Huifang pipa
Yu Xiaoqing Chinese flute

China National Opera and Dance Drama Theatre Symphony Orchestra
Conductor: Zhang Zheng