Τεύχος Πρόσκλησης – Αρχείο pdf

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι –  ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (word)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (word)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III – TEXNIKH ΠΡΟΣΦΟΡΑ (word)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV  – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (word)

COVER ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (word)

Διευκρινίσεις