Απαντήσεις – Διευκρινήσεις της Αναθέτουσας Αρχής για το τεύχος  του ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης του κτιριακού συγκροτήματος του Ο.Μ.Μ.Α. και του περιβάλλοντος χώρου/κήπου»

ΝΕΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  IV