Απόφαση Δ.Σ. ΟΜΜΑ – 3ο Τμήμα Ματαίωση
Απόσπασμα πρακτικού