Διακήρυξη 3/2023 Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ – Αρχείο pdf
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ TEXNIKΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ  (σε επεξεργάσιμη μορφή)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (σε επεξεργάσιμη μορφή)
EEEΣ .pdf, EEEΣ.xml

Διευκρινήσεις για τον υπ’ αριθμ. 1/2023 τεύχος  του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια δύο (2) ψηφιακών κονσολών μίξης ήχου»