Διακήρυξη

Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

Διευκρινήσεις για τον Ανοικτό Διαγωνισμό (1/2022) για την “Προμήθεια έντυπων προγραμμάτων, αφισών, φυλλαδίων, καρτών και φακέλων” για τις ανάγκες του Ο.Μ.Μ.Α.