Διακήρυξη 2/2022 «Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης του κτιριακού συγκροτήματος του Ο.Μ.Μ.Α. και του περιβάλλοντος χώρου/κήπου»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV –  Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)

Παράταση και ορισμός νέας καταληκτικής ημερομηνίας παραλαβής και Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης των προσφορών του υπ’ αριθμ. 2/2022 Διεθνούς Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού «Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης του κτιριακού συγκροτήματος του Ο.Μ.Μ.Α. και του περιβάλλοντος χώρου/κήπου»

Διευκρινήσεις Διακήρυξης