«Προμήθεια δύο (2) ασύρματων τηλεχειριζόμενων σκηνικών βαγονιών
για τις καλλιτεχνικές εκδηλώσεις του ΟΜΜΑ»

Προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής

Διακήρυξη (3/2022) Ανοικτού Διαγωνισμού με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

Παράρτημα ΙΙΙ- Απαιτήσιες Τεχνικές Προδιαγραφές- Τεχνική προσφορά

Παράρτημα IV – Οικονομική Προσφορά