Διευκρινήσεις επί του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (6/2022) για την « Ψηφιοποίηση,Τεκμηρίωση και Ανάδειξη του Πολιτιστικού Αποθέματος του ΟΜΜΑ, Δημιουργία Ψηφιακών Εφαρμογών, Προμήθεια σχετικού λογισμικού καθώς και του Απαραίτητου Τεχνολογικού Εξοπλισμού»