Διευκρινήσεις της Αναθέτουσας Αρχής για τον υπ’ αριθμ.  1/2023 τεύχος  του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια δύο (2) ψηφιακών κονσολών μίξης ήχου»