Διακήρυξη Σ.Π. 5/2021

Τεύχος Διαγωνισμού – Αρχείο pdf

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙII ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (word)

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  (word)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ COVER ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (word)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II – T.E.Y.Δ. (word)

Συμπληρωματικές Διευκρινίσεις

Απόφαση Γ.Δ. ΟΜΜΑ Παράτασης   Υποβολής και Αποσφράγισης  Προσφορών.