Πρόσκληση υποβολής προσφορών

Τεύχος Πρόσκλησης

Παράρτημα ΙΙ: Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης

Παράρτημα ΙΙΙ: Τεχνική Προσφορά

Παράρτημα ΙV: Οικονομική Προσφορά