Παράταση και ορισμός νέας καταληκτικής ημερομηνίας παραλαβής και Ηλεκτρονικής
Αποσφράγισης των προσφορών του υπ’ αριθμ. 6/2022 Διεθνούς Ηλεκτρονικού Ανοικτού
Διαγωνισμού «Ψηφιοποίηση, Τεκμηρίωση και Ανάδειξη του Πολιτιστικού Αποθέματος του
ΟΜΜΑ, Δημιουργία Ψηφιακών Εφαρμογών, Προμήθεια σχετικού λογισμικού καθώς και
Απαραίτητου Τεχνολογικού Εξοπλισμού»