Παράταση και ορισμός νέας καταληκτικής ημερομηνίας παραλαβής και ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών της διακήρυξης του υπ’ αριθμ. 6/2022 Διεθνούς Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού «Ψηφιοποίηση, Τεκμηρίωση και Ανάδειξη του Πολιτιστικού Αποθέματος του ΟΜΜΑ, Δημιουργία Ψηφιακών Εφαρμογών, Προμήθεια σχετικού λογισμικού καθώς και Απαραίτητου Τεχνολογικού Εξοπλισμού»