Παράταση και Ορισμός νέας καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αριθμό διακήρυξης 6/2021 για την παροχή υπηρεσιών ανάπλασης και συντήρησης του περιβάλλοντος χώρου/κήπου του Ο.Μ.Μ.Α