Απόφαση Γ.Δ. του  Ο.Μ.Μ.Α. για παράταση και ορισμό  νέας  καταληκτικής ημερομηνίας  υποβολής των δικαιολογητικών προσωρινού  αναδόχου.