ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ :  6/2021

Τεύχος Διαγωνισμού – Αρχείο pdf

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  (word)

EEEΣ (pdf)

Διευκρινίσεις