Τεύχος συνοπτικού διαγωνισμού 1/2020

Παράρτημα ΙΙ -Τεχνική προσφορά

Παράρτημα ΙΙΙ– Οικονομική προσφορά

Παράρτημα IV- Φύλλο συμμόρφωσης

Παράρτημα V– τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης

Υπόδειγμα Cover Προσφοράς