Πρ. 2/2020 Παροχή υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας, κινητής τηλεφωνίας και internet για τις ανάγκες του Ο.Μ.Μ.Α.

Τεύχος Διαγωνισμού

Υπόδειγμα Cover Προσφοράς

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IIΙ  –  Οικονομική προσφορά

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – Φύλλο Συμμόρφωσης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V- ΤΕΥΔ

Διευκρινίσεις (11/1/2021)