Διακ/ξη 1/2021: Παροχή Υπηρεσιών καθαρισμού των κτιριακών εγκαταστάσεων του Ο.Μ.Μ.Α. και του περιβάλλοντος χώρου/κήπου

Τεύχος Διαγωνισμού

Υπόδειγμα Cover Προσφοράς

Παράρτημα IV – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών

Παράρτημα V – Οικονομική Προσφορά

Ε.Ε.Ε.Σ. (ESPD)

Διευκρινήσεις για τον Διεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό: Παροχή Υπηρεσιών Καθαρισμού των κτιριακών εγκαταστάσεων του Ο.Μ.Μ.Α

Απόφαση Γ.Δ. ΟΜΜΑ Παράτασης   Αποσφράγισης Προσφορών

Παράταση και ορισμός νέας καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου του διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αριθμό διακήρυξης 1/2021 για την παροχή Υπηρεσιών καθαρισμού των κτιριακών εγκαταστάσεων του ΟΜΜΑ και του περιβάλλοντος χώρου/ κήπου