Παράταση και ορισμός νέας καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου του διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αριθμό διακήρυξης 1/2021 για την παροχή Υπηρεσιών καθαρισμού των κτιριακών εγκαταστάσεων του ΟΜΜΑ και του περιβάλλοντος χώρου/ κήπου