Συνοπτικός Διαγωνισμός 4/2021 για την «Παροχή Υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας για  τις ανάγκες του Ο.Μ.Μ.Α. για 2 έτη»

Τεύχος Διαγωνισμού – Αρχείο pdf

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (word)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  (word)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ COVER ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  word

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – T.E.Y.Δ. (word)