ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:  3/2021

Τεύχος Διαγωνισμού – Αρχείο pdf

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV ΤΕΧΝΙΚH ΠΡΟΣΦΟΡΑ word

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  word

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ COVER ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  word

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙII – TEYΔ word