Διακήρυξη (5/2022) Ανοικτού ηλεκτρονικού Διαγωνσιμού με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής

Απαιτήσεις – Τεχνικές Προδιαγραφές- Τεχνική προσφορά

Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς