Πρ.Ε. 4/2020 Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών

Τεύχος Πρόσκλησης – Αρχείο pdf

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι –  ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (word)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (word)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III – TEXNIKH ΠΡΟΣΦΟΡΑ (word)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV  – ΝΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (word)

COVER ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡ Ε 4 2020

Διευκρινήσεις επί της υπ. αριθ. 4/2020
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια, αντικατάσταση και αποκατάσταση των μαρμάρινων δαπέδων και επενδύσεων μαρμάρων του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών

Κάτοψη περιβάλλοντος χώρου