Διακήρυξη 4/2022

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ –  Απαιτήσεις Τεχνικές Προδιαγραφές  – Τεχνική Προσφορά

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Διευκρινήσεις επί του του Ανοικτού Διαγωνισμού (4/2022) για την «Προμήθεια τεσσάρων (4) βιντεοπροβολέων ανάλυσης WUXGA ή υψηλότερης για τις καλλιτεχνικές εκδηλώσεις του ΟΜΜΑ».