Τεύχος Πρόσκλησης – Αρχείο pdf

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I – AΠΑΙΤΗΣΕΙΣ TEXNIKH ΠΡΟΣΦΟΡΑ word

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II  –  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ word

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III – TEXNIKH ΠΡΟΣΦΟΡΑ word

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  word

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ COVER ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  word