Διακήρυξη 6/2022

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης

Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς

Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

Πίνακες Συμμόρφωσης

Διευκρινήσεις επί του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (6/2022)