Διαβούλευση  με τίτλο «Ψηφιοποίηση, Τεκμηρίωση και Ανάδειξη του Πολιτιστικού Αποθέματος του ΟΜΜΑ, Δημιουργία Ψηφιακών Εφαρμογών, Προμήθεια σχετικού λογισμικού καθώς και Απαραίτητου Τεχνολογικού Εξοπλισμού»

Μοναδικός Κωδικός της Διαβούλευσης: 21DIAB000016571

Πρόσκληση σε ανοικτή Δημόσια Διαβούλευση

Διακήρυξη για τη σύναψη σύμβασης με Ανοικτή Διαβούλευση μέσω ΕΣΗΔΗΣ

Σχόλια Διαβούλευσης (Συστημικός Αριθμός) : 21DIAB000016571 με τίτλο -> «Ψηφιοποίηση, Τεκμηρίωση και Ανάδειξη του Πολιτιστικού Αποθέματος του ΟΜΜΑ, Δημιουργία Ψηφιακών Εφαρμογών, Προμήθεια σχετικού λογισμικού καθώς και Απαραίτητου Τεχνολογικού Εξοπλισμού»