Σχόλια της Δημόσιας Διαβούλευσης στο ΕΣΗΔΗΣ για την οριστικοποίηση του τεύχους
διακήρυξης του Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού άνω των ορίων με Θέμα «Ψηφιακός
Μετασχηματισμός του Ο.Μ.Μ.Α.»