Συμπληρωματικές διευκρινίσεις για τη Διακήρυξη Σ.Π. 5/2021