Διακήρυξη 3α/2021

 Τεύχος Διαγωνισμού – Αρχείο pdf

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV ΤΕΧΝΙΚH ΠΡΟΣΦΟΡΑ word

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  word

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ COVER ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  word

  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙII – TEYΔ word