Αριθμός Διακήρυξης: 7/2021

Hλεκτρονικός  διαγωνισμός  με τίτλο «Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια  ενός (1) βιντεοπροβολέα με δύο (2) φακούς σε flight case»:

Τεύχος Διαγωνισμού – Αρχείο pdf

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙII ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (word)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  (word)

ΕΕΕΣ pdf

Απόφαση Γ.Δ. ΟΜΜΑ για παράταση της  καταληκτικής ημερομηνίας  Αποσφράγισης Προσφορών.

Απόφαση Γ.Δ. ΟΜΜΑ για δεύτερη παράταση της  καταληκτικής ημερομηνίας  Αποσφράγισης Προσφορών.