Αριθμός Διακήρυξης: 7/2021

Hλεκτρονικός  διαγωνισμός  με τίτλο «Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια  ενός (1) βιντεοπροβολέα με δύο (2) φακούς σε flight case»:

Τεύχος Διαγωνισμού – Αρχείο pdf

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙII ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (word)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  (word)

ΕΕΕΣ pdf

Απόφαση Γ.Δ. ΟΜΜΑ για παράταση της  καταληκτικής ημερομηνίας  Αποσφράγισης Προσφορών.

Απόφαση Γ.Δ. ΟΜΜΑ για δεύτερη παράταση της  καταληκτικής ημερομηνίας  Αποσφράγισης Προσφορών.

Παράταση και ορισμός νέας  καταληκτικής ημερομηνίας  υποβολής των δικαιολογητικών προσωρινού  αναδόχου.