Πρ.Ε. 3A/2021 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή ξύλινων επίπλων του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών», εκτιμώμενης αξίας έως του ποσού των 6.000,00 € πλέον ΦΠΑ

Τεύχος Πρόσκλησης – Αρχείο pdf

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α – TEXNIKH ΠΡΟΣΦΟΡΑ word

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  word

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Γ –  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ word

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ COVER ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  word