Ο Αριθμός της Διακήρυξης είναι: 5/2024 και ο Συστηματικός αριθμός του στο ΕΣΗΔΗΣ : 353751

1. Διακήρυξη

2. Περίληψη

3. Παράρτημα III – Απαιτήσεις – Προδιαγραφές  Τεχνικής Προσφοράς – Φύλλο Συμμόρφωσης(1file)(σε επεξεργάσιμη μορφή)

4. Παράρτημα IV – Οικονομική Προσφορά (1file)(σε επεξεργάσιμη μορφή)

5. Παράρτημα VII – Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος (1file)(σε επεξεργάσιμη μορφή)

6. EEEΣ (pdf, xml. HTML)

7. Απόφαση Δ.Σ.  Διενέργειας Διαγωνισμού

8. COVER  Φακέλου Προσφοράς