Μέγαρο Μουσικής Αθηνών > Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης

Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης

MMA exterior

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ “www.megaron.gr

O  Οργανισμός Μεγάρου Μουσικής Αθηνών (εφεξής «ΟΜΜΑ»), δημιούργησε τον δικτυακό τόπο www.megaron.gr προκειμένου να προσφέρει πληροφορίες και υπηρεσίες στους χρήστες σχετικά με τις υπηρεσίες που παρέχει και την ευρύτερη δραστηριότητά του.

Η OMMA είναι ιδιοκτήτης του δικτυακού τόπου www.megaron.gr και προσφέρει το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου, σύμφωνα με τους παρακάτω όρους χρήσης (στο εξής «Όροι Χρήσης»), τους οποίους οι χρήστες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά και να προβούν σε χρήση των σελίδων ή/και υπηρεσιών του, μόνον εφόσον τους αποδέχονται πλήρως. Η χρήση του δικτυακού τόπου www.megaron.gr συνεπάγεται την αυτόματη αποδοχή των Όρων Χρήσης, όπως αυτοί κάθε φορά τροποποιούνται από τον ΟΜΜΑ και ισχύουν.

Το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου

 Η επωνυμία, ο διακριτικός τίτλος, το λογότυπο, οι εικόνες, τα γραφικά, τα διακριτικά γνωρίσματα, καθώς το σύνολο του περιεχομένου των πληροφοριών, των ηλεκτρονικών αρχείων, των υπηρεσιών και όλων των στοιχείων που  περιέχονται στον δικτυακό τόπο www.megaron.gr ανήκουν αποκλειστικά στον OMMA και αποτελούν προστατευόμενα αγαθά πνευματικής ιδιοκτησίας του. Τα ονόματα, ή άλλα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας τρίτων μερών, που εκτίθενται στον δικτυακό τόπο www.megaron.gr προστατεύονται επίσης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Απαγορεύεται ρητά στον χρήστη η  εκμετάλλευση, αντιγραφή, αναπαραγωγή, διάδοση, αναδημοσίευση, διάθεση ή μετάδοση ή η με οιονδήποτε τρόπο χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του παρόντος δικτυακού τόπου, πέραν των χρήσεων που ρητώς ορίζονται στον παρόντα δικτυακό τόπο, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια του ΟΜΜΑ. Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση των συνεργαζόμενων (με έγγραφη εντολή από τον ΟΜΜΑ)  δημοσιογράφων στους οποίους  επιτρέπεται να  χρησιμοποιούν τα δελτία τύπου αυτούσια,  ή και να τροποποιούν  αυτά, σύμφωνα με τις αρχές της επαγγελματικής τους δεοντολογίας, για την προβολή και δημοσιότητα των εκδηλώσεων του ΟΜΜΑ. Σε κάθε περίπτωση τα δελτία τύπου αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του ΟΜΜΑ και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και των διεθνών συμβάσεων. Ο ΟΜΜΑ διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε να μην επιτρέψει σε δημοσιογράφο την είσοδο στη σχετική σελίδα. Τα προσωπικά δεδομένα των δημοσιογράφων διατηρούνται στο αρχείο ΟΜΜΑ και ουδέποτε γνωστοποιούνται σε τρίτους.

Το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου περιλαμβάνει έγκυρες, επικαιροποιημένες και σύννομες πληροφορίες. Ο OMMA καταβάλει κάθε προσπάθεια ώστε οι πληροφορίες και το περιεχόμενο που διατίθεται μέσω του δικτυακού τόπου www.megaron.gr να είναι ακριβή και σαφή. Σε κάθε περίπτωση ο OMMA δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη έναντι του χρήστη του δικτυακού τόπου www.megaron.gr για τυχόν ζημία που μπορεί να προκλήθηκε σε αυτόν λόγω μη επικαιροποίησης των παρεχομένων πληροφοριών.

Ο δικτυακός τόπος μπορεί να παραπέμπει μέσω «συνδέσμων», hyperlinks κλπ. σε άλλες ιστοσελίδες, οι πάροχοι των οποίων έχουν την πλήρη ευθύνη για την ασφάλεια, το σύννομο και την εγκυρότητα του περιεχομένου των δικών του ιστοσελίδων. Οι χρήστες θα πρέπει να λαμβάνουν γνώση των όρων χρήσης των συγκεκριμένων ιστοσελίδων και εφόσον συμφωνούν με αυτούς να τους αποδέχονται. Σε κάθε περίπτωση ο OMMA δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι των χρηστών για την εκ μέρους τους χρήση των ιστοσελίδων των τρίτων απλά και μόνο από την προβολή τους μέσω του δικτυακού τόπου www.megaron.gr.

Ο OMMA δεν φέρει ευθύνη για ζημία που ενδεχομένως υποστεί ο επισκέπτης του δικτυακού τόπου  www.megaron.gr ή και τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του δικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

Υποχρεώσεις Χρηστών

Οι χρήστες του παρόντος δικτυακού τόπου οφείλουν να συμμορφώνονται με τους ισχύοντες κανόνες και διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και να κάνουν σύννομη και πρόσφορη χρήση του δικτυακού τόπου www.megaron.gr τηρώντας τους παρόντες «Όρους  Χρήσης». Ο επισκέπτης υποχρεούται να απέχει από κάθε παράνομη, αντίθετη με τα συναλλακτικά ήθη, αθέμιτη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών αυτού του δικτυακού τόπου. Ειδικότερα αλλά όχι περιοριστικά, απαγορεύεται ρητά κάθε πράξη που αντίκειται στον νόμο ή μπορεί να βλάψει τον OMMA ή/και τρίτους.

 Οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον παρόντα δικτυακό τόπο και στον OMMA ή και στο δίκτυο γενικότερα, από παράνομη, κακή και κατά παράβαση των παρόντων «Όρων Χρήσης», χρήση του δικτυακού τόπου www.megaron.gr και των σελίδων ή/και υπηρεσιών του από τον χρήστη του, βαραίνει αποκλειστικά τον τελευταίο, ο δε OMMA επιφυλάσσεται για άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματός του για την προάσπιση και διαφύλαξη των συμφερόντων του και ο παραβάτης υποχρεούται να αποκαταστήσει ενδεχόμενη ζημία του ΟΜΜΑ.

Διάθεση Περιεχομένου

Ο ΟΜΜΑ, καταβάλλει κάθε  προσπάθεια για τη συντήρηση και διάθεση του δικτυακού τόπου www.megaron.gr. Δεν δύναται όμως να εγγυηθεί ότι ο δικτυακός του τόπος, καθώς και οποιαδήποτε πληροφορία ή/και υπηρεσία που περιλαμβάνεται σε αυτόν θα παρέχεται χωρίς διακοπή ή/και σφάλματα. Επιπλέον ο OMMA διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα το σύνολο ή τμήμα του δικτυακού τόπου του με ή/και χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες, καθώς η διαθεσιμότητά του εξαρτάται και από παράγοντες μη ανήκοντες στη σφαίρα ευθύνης του. Σε κάθε περίπτωση ο OMMA δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη σε περίπτωση που χρήστης δεν μπορεί να συνδεθεί με τον δικτυακό τόπο www.megaron.gr.

Ο OMMA καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προστασίας του δικτυακού τόπου www.megaron.gr από κακόβουλο λογισμικό. Εν τούτοις δεν εγγυάται πως ο δικτυακός του τόπος καθώς και οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων παρέχεται το περιεχόμενο και οι υπηρεσίες του δικτυακού τόπου στους χρήστες, δεν περιέχουν ιούς ή άλλα επιζήμια συστατικά. Ως εκ τούτου, κάθε χρήστης θα πρέπει να φροντίζει για την προστασία του δικού του μέσου πρόσβασης στον δικτυακό τόπο www.megaron.gr, με δικά του μέσα πριν από την οποιαδήποτε χρήση του δικτυακού τόπου www.megaron.gr.

Προσωπικά Δεδομένα

Ο OMMA δύναται να διατηρεί σε αρχείο και να επεξεργάζεται τυχόν προσωπικά δεδομένα των χρηστών του δικτυακού τόπου www.megaron.gr που θα έρθουν σε γνώση του, βάσει τυχόν αιτήσεων ή/και συναλλαγών με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση του σκοπού για τον οποίο πραγματοποιείται η χρήση του δικτυακού τόπου. Επιπλέον, αποδέκτες των δεδομένων αυτών μπορεί να είναι και τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα για τη διαφημιστική προβολή προϊόντων ή/και υπηρεσιών του ΟΜΜΑ. Κάθε επισκέπτης του δικτυακού τόπου www.megaron.gr διατηρεί το δικαίωμα ενημέρωσης ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων του, βάσει των όρων του άρθρου 13 του Ν. 2472/1997 όπως ισχύει.

Ο ΟΜΜΑ δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι του χρήστη του δικτυακού τόπου www.megaron.gr σε περίπτωση χρήσης των προσωπικών δεδομένων που έχει ο χρήστης δηλώσει σε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο μέσω υπερσύνδεσης με την ιστοσελίδα του τρίτου αυτού προσώπου μέσω του δικτυακού τόπου www.megaron.gr.

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας δεδομένων είναι το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Οργανισμός Μεγάρου Μουσικής Αθηνών», το οποίο εδρεύει στην Αθήνα, (Βας. Σοφίας και Κόκκαλη 1, Τ.Κ. 11521).

Με τη συγκατάθεση του χρήστη ο ΟΜΜΑ επεξεργάζεται τα ακόλουθα συνήθη και ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα που παρέχει ο χρήστης όταν αλληλεπιδρά με τον δικτυακό τόπο και χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες και λειτουργίες που παρέχει. Τα δεδομένα αυτά περιλαμβάνουν ειδικότερα το όνομα και το επώνυμο, τα στοιχεία επικοινωνίας και το περιεχόμενο των συγκεκριμένων αιτημάτων ή αναφορών σας καθώς και τα πρόσθετα δεδομένα που μπορεί να αποκτήσει ο ΟΜΜΑ, μεταξύ άλλων και από τρίτους, στο πλαίσιο διεξαγωγής της δραστηριότητάς του.

Σε κάθε περίπτωση, ο ΟΜΜΑ μπορεί να επεξεργάζεται τα δεδομένα του χρήστη για να συμμορφωθεί με τις νομικές υποχρεώσεις που απορρέουν από τους νόμους, τους κανονισμούς και το δίκαιο της ΕΕ, να ασκήσει δικαιώματα σε δικαστικές διαδικασίες, να ασκήσει  τα δικά του νόμιμα συμφέροντα και σε όλες τις περιπτώσεις που προβλέπονται, κατά περίπτωση, στον κανονισμό GDPR.

Η επεξεργασία πραγματοποιείται τόσο με χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών όσο και σε έντυπη μορφή και εφαρμόζονται πάντα τα μέτρα ασφαλείας που προβλέπει η  ισχύουσα νομοθεσία.
Τα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία για τους ακόλουθους σκοπούς:

-για τον χειρισμό αιτημάτων που υποβάλλει ο χρήστης για την παροχή πληροφοριών μέσω του δικτυακού τόπου.

– για τον χειρισμό των αναφορών ανεπιθύμητων ενεργειών που υποβάλλονταιμέσω του δικτυακού τόπου.

Τα προσωπικά δεδομένα εισάγονται στο σύστημα πληροφορικής του ΟΜΜΑ σε πλήρη συμμόρφωση με τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των προφίλ ασφάλειας και εμπιστευτικότητας και βασίζονται σε αρχές ορθής πρακτικής, νομιμότητας και διαφάνειας όσον αφορά την επεξεργασία.

Τα δεδομένα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα είναι απολύτως αναγκαίο για την επίτευξη των σκοπών για τους οποίους συλλέχθηκαν. Σε κάθε περίπτωση, το κριτήριο που χρησιμοποιείται για τον καθορισμό της περιόδου αυτής βασίζεται στην τήρηση των προθεσμιών που ορίζει ο νόμος και στις αρχές της ελαχιστοποίησης των δεδομένων, του περιορισμού της αποθήκευσης και της ορθολογικής διαχείρισης των αρχείων.

Τα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία με ηλεκτρονικά και χειροκίνητα μέσα σύμφωνα με τις διαδικασίες και τις πρακτικές που σχετίζονται με τους προαναφερθέντες σκοπούς και είναι προσβάσιμα από το προσωπικό του ΟΜΜΑ που είναι εξουσιοδοτημένο να επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα και τους επιβλέποντες και ειδικότερα τους υπαλλήλους που ανήκουν στις ακόλουθες κατηγορίες: τεχνικό προσωπικό, διοικητικό προσωπικό, καθώς και άλλα μέλη του προσωπικού που πρέπει να επεξεργαστούν τα δεδομένα για την εκτέλεση των καθηκόντων τους. 

Ο Χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει με τον ΟΜΜΑ στη διεύθυνση που εμφανίζεται παραπάνω, ανά πάσα στιγμή, για να ασκήσει τα δικαιώματα σύμφωνα τον κανονισμό GDPR. Ομοίως, μπορεί πάντα να αναφέρει παρατηρήσεις σχετικά με συγκεκριμένες χρήσεις των δεδομένων όσον αφορά συγκεκριμένες προσωπικές καταστάσεις που κρίνονται εσφαλμένες ή αδικαιολόγητες από την υφιστάμενη σχέση με τον ΟΜΜΑ. Ο χρήστης μπορεί να αποσύρει τη συγκατάθεσή του ανά πάσα στιγμή, χωρίς ωστόσο να επηρεάζεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που έχει πραγματοποιηθεί πριν από την απόσυρση της συγκατάθεσης.

O ΟΜΜΑ λαμβάνει πολύ σοβαρά υπόψη την ιδιωτική ζωή των χρηστών και συμμορφώνεται πλήρως με το εφαρμοστέο δίκαιο (κανονισμός (ΕΕ) 2016/679. Σύμφωνα με τον κανονισμό GDPR, οι υπολογιστές και τα προγράμματα που χρησιμοποιεί ο ΟΜΜΑ δημιουργούνται με τέτοιο τρόπο ώστε να περιορίζεται στο ελάχιστο η χρήση των προσωπικών στοιχείων και των στοιχείων ταυτοποίησης. Τα δεδομένα αυτά υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο στον βαθμό που απαιτείται για την επίτευξη των σκοπών που αναφέρονται στην παρούσα Πολιτική και θα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα είναι απολύτως απαραίτητο για την επίτευξη των συγκεκριμένων επιδιωκόμενων σκοπών. Σε κάθε περίπτωση, το κριτήριο που χρησιμοποιείται για τον καθορισμό της περιόδου αποθήκευσης βασίζεται στη συμμόρφωση με τις προθεσμίες που επιτρέπονται από το νόμο και τις αρχές της ελαχιστοποίησης των δεδομένων, του περιορισμού της αποθήκευσης ή της ορθολογικής διαχείρισης των αρχείων.

Ο χρήστης μπορεί να ασκήσει ανά πάσα στιγμή τα δικαιώματα που παρέχονται από τον κανονισμό του GDPR, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος επιβεβαίωσης της ύπαρξης προσωπικών δεδομένων που σχετίζονται με αυτόν, να ελέγξει το περιεχόμενό τους, την προέλευσή τους, την ορθότητά τους, τη θέση τους (επίσης σε σχέση με οποιεσδήποτε Τρίτες χώρες), να ζητήσει αντίγραφο, να ζητήσει διόρθωση και σε περιπτώσεις που προβλέπονται από τον νόμο, να ζητήσει τον περιορισμό της επεξεργασίας τους, τη διαγραφή τους, να αντιταχθεί σε δραστηριότητες άμεσης επικοινωνίας, να αντιταχθεί σε δραστηριότητες άμεσου μάρκετινγκ (οι οποίες περιορίζονται επίσης σε συγκεκριμένα μέσα επικοινωνίας). Ομοίως, μπορεί πάντα να αποσύρει τη συγκατάθεσή του ή/και να διατυπώσει παρατηρήσεις σε συγκεκριμένα θέματα σχετικά με τις διαδικασίες επεξεργασίας των προσωπικών του δεδομένων που θεωρεί εσφαλμένες ή αδικαιολόγητες στο πλαίσιο της σχέσης του με τον ΟΜΜΑ ή να υποβάλει καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Μπορεί να επικοινωνήσει με τον ΟΜΜΑ στη διεύθυνση webmaster@megaron.gr για να υποβάλει οποιαδήποτε αιτήματα σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από τον ΟΜΜΑ και να ασκήσει τα νόμιμα δικαιώματά του.

Σύνδεσμοι προς άλλους δικτυακούς τόπους

Ο OMMA δεν φέρει καμία ευθύνη, ούτε είναι σε θέση να επηρεάσει το περιεχόμενο δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπουν σύνδεσμοι που βρίσκονται στον δικτυακό του τόπο. Προβλήματα ή/και ζημίες που τυχόν προκύψουν από τη χρήση δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπουν σύνδεσμοι του παρόντος δικτυακού τόπου βαραίνουν αποκλειστικά τους ιδιοκτήτες των πρώτων.

Χρήση cookies

Για την εξατομίκευση της επίσκεψής του χρήστη στην ιστοσελίδα του ΟΜΜΑ και για να διασφαλιστεί η λειτουργία ορισμένων χαρακτηριστικών του διαδικτυακού τόπου, ο ΟΜΜΑ χρησιμοποιεί αρχεία «cookies» για τη συλλογή και την αποθήκευση δεδομένων.

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που περιέχουν πληροφορίες, τα οποία αποστέλλονται από τον ιστότοπο megaron.gr και αποθηκεύονται στον υπολογιστή ή στην κινητή συσκευή του κάθε χρήστη. Τα στοιχεία αυτά ενδέχεται να περιλαμβάνουν τον τύπο του προγράμματος περιήγησης (web browser) που χρησιμοποιεί ο κάθε χρήστης, το είδος του υπολογιστή, το λειτουργικό του σύστημα, τους παρόχους διαδικτυακών υπηρεσιών καθώς και άλλες τεχνικές πληροφορίες.

Τα cookies δεν προκαλούν βλάβη στον υπολογιστή ή στην κινητή συσκευή, ούτε στα αρχεία που είναι αποθηκευμένα σε αυτόν και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του χρήστη του δικτυακού τόπου megaron.gr. Με τα cookies δεν μπορεί να αποκαλυφθεί η ταυτότητά του χρήστη αλλά ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν για την αναγνώριση του υπολογιστή του χρήστη.

Ο δικτυακός τόπος megaron.gr αξιοποιεί τα cookies για τους παρακάτω λόγους:

(α) Google Analytics

Διεξαγωγή ερευνών για στατιστικούς λόγους ή/και για τη βελτίωση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του megaron.gr ή/και για να εκτιμάται η αποτελεσματικότητά του.

(β) Κοινωνική δικτύωση

Cookies τα οποία τοποθετούνται από τους παρόχους ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης, προκειμένου να μπορεί ο επισκέπτης να μοιράζεται εύκολα το περιεχόμενο του megaron.gr με τα μέσα αυτά.

Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης αποδέχονται την αποστολή cookies από προεπιλογή, αλλά ο χρήστης μπορεί να ρυθμίσει το πρόγραμμα περιήγησης (browser) ώστε να αρνείται την παραλαβή τους. Αν απενεργοποιήσει τη λήψη cookies, ορισμένες δυνατότητες που παρέχονται μέσω του δικτυακού τόπου του ΟΜΜΑ ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες, ενώ ορισμένες σελίδες μπορεί να μην εμφανίζονται σωστά.

Λογαριασμός Χρηστών (WebAccount)

Μέσω του δικτυακού τόπου www.megaron.gr παρέχεται η δυνατότητα στους χρήστες να δημιουργήσουν τον δικό τους λογαριασμό ώστε να λαμβάνουν newsletters, αλλά και προσωποποιημένες πληροφορίες και να ενημερώνονται για όλες τις παρεχόμενες υπηρεσίες, εκδηλώσεις, συναυλίες  του ΟΜΜΑ, καθώς και να αγοράζουν εισιτήρια. Για τη δημιουργία του προσωπικού λογαριασμού είναι απαραίτητη η εγγραφή των χρηστών με τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής. Ο κάθε χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τα στοιχεία τα οποία δηλώνει, τα οποία πρέπει να είναι αληθή και ακριβή. Ο ΟΜΜΑ σε περίπτωση που διαπιστώσει ότι δεν έχουν δηλωθεί τα αληθινά στοιχεία μπορεί να ακυρώσει την εγγραφή του συγκεκριμένου χρήστη και σε μεταγενέστερο χρόνο.

Μεταξύ των στοιχείων που κάθε χρήστης οφείλει να δηλώσει κατά τη δημιουργία του προσωπικού του λογαριασμού είναι το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και το τηλέφωνό του. Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) θα πρέπει να είναι αληθής και πλήρης, προσωπική του κάθε χρήστη και υπό τον πλήρη έλεγχό του. Ενδέχεται επεξεργασία της διεύθυνσής του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τη OMMA για την ορθή αποτύπωσή της.

Προσωπικό λογαριασμό μπορεί να δημιουργήσει κάθε φυσικό πρόσωπο, το οποίο έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του και έχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα.

Κατά την δημιουργία του προσωπικού λογαριασμού κάθε χρήστης καταγράφει τον κωδικό πρόσβασης που επιθυμεί. Με τη χρήση της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και του κωδικού πρόσβασης είναι δυνατή η χρήση του προσωπικού λογαριασμού. Τα στοιχεία αυτά είναι προσωπικά για κάθε χρήστη και δεν πρέπει να γνωστοποιούνται σε οποιονδήποτε τρίτο. Ο κάθε χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για όλες τις πράξεις που διενεργούνται με τη χρήση της διεύθυνσης ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου και του κωδικού πρόσβασης που ο ίδιος έχει επιλέξει και υποχρεούται να ειδοποιεί τον OMMA για κάθε μη εξουσιοδοτημένη χρήση. Σε κάθε περίπτωση ο OMMA δεν ευθύνεται έναντι του χρήστη για ζημία που ενδεχομένως υποστεί.

Ο OMMA δεσμεύεται για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων βάσει των παρόντων « Όρων Χρήσης» και της κείμενης νομοθεσίας.

Ο κάθε εγγεγραμμένος χρήστης μπορεί να ζητήσει τη διαγραφή του και την καταστροφή των προσωπικών του στοιχείων με αίτημα προς τον OMMA στην ηλεκτρονική διεύθυνση webmaster@megaron.gr.

Γενικοί Όροι

Οι παρόντες «΄Οροι Χρήσης» δύνανται να τροποποιηθούν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, συνεπώς οι χρήστες θα πρέπει να επισκέπτονται τακτικά την παρούσα ιστοσελίδα, προκειμένου να ενημερώνονται για τυχόν τροποποιήσεις που προκύπτουν στους «Όρους Χρήσης» του δικτυακού τόπου www.megaron.gr.

Σε περίπτωση που η χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας του δικτυακού τόπου www.megaron.gr διέπεται από ειδικότερους όρους, οι όροι αυτοί θεωρούνται ως ένα σύνολο με τους παρόντες «Όρους Χρήσης» και πάντως σε περίπτωση σύγκρουσης υπερισχύουν οι ειδικότεροι όροι.

Τυχόν ακυρότητα κάποιου από τους «Όρους Χρήσης» του παρόντος δεν συνεπάγεται την ακυρότητα των υπολοίπων.

Η μη ενάσκηση από τον OMMA των εκ των παρόντων «Όρων Xρήσης» απορρεόντων δικαιωμάτων του, δεν συνεπάγεται παραίτησή του από τα δικαιώματα αυτά.

Ο OMMA δεν ευθύνεται για παράβαση των παρόντων Όρων οφειλόμενη σε λόγους ανωτέρας βίας.

Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ του ΟΜΜΑ και του χρήστη του δικτυακού τόπου www.megaron.gr, από ή σε σχέση με τους παρόντες «Όρους Χρήσης» θα λύνεται με βάση τα συναλλακτικά ήθη και την καλή πίστη. Σε περίπτωση αδυναμίας εφαρμοστέο δίκαιο θα είναι το ελληνικό και αρμόδια τα Δικαστήρια της Αθήνας.

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER

Ενημερωθείτε πρώτοι για τις εκδηλώσεις και μάθετε τα νέα του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών.

Σύμφωνα με τις νέες οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας, οι παραστάσεις «Κατερίνα Βρανά, Best of: Φέτα, sex και αναπηρία» (25 και 26/9) και «Μαθήματα Πολέμου III» (29 και 30/9) ακυρώνονται.

×

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο