« Μοναδικός Κωδικός της Διαβούλευσης είναι : 21DIAB000020051»

Θέμα:  Δημόσια Διαβούλευση στο ΕΣΗΔΗΣ  για την οριστικοποίηση του τεύχους διακήρυξης  του Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού άνω των ορίων με τίτλο «Ψηφιακός μετασχηματισμός του Ο.Μ.Μ.Α».

Προϋπολογισμός  – εκτιμώμενη αξία σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των :  τριών εκατομμυρίων εξακοσίων είκοσι εννέα χιλιάδων, τριάντα δύο ευρώ και είκοσι έξι λεπτά (€3.629.032,26), μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: €  4.500.000,00, ΦΠΑ: € 870.967,74)  και αναλύεται ως εξής:

Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ (http://www.eprocurement.gov.gr) στο σύνδεσμο «Διαβουλεύσεις» και στην ιστοσελίδα του Ο.Μ.Μ.Α. (https://www.megaron.gr) και πιο συγκεκριμένα στη διαδρομή Προκηρύξεις –> Διαβούλευση με τίτλο «Ψηφιακός μετασχηματισμός του Ο.Μ.Μ.Α.».

Τα σχόλια για τη διαβούλευση μπορούν να υποβληθούν για το σύνολο της διαβούλευσης άμεσα και αυτόματα, μέσω της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ με την επιλογή «Καταχώρηση σχολίου» και εισαγωγή κειμένου με πληκτρολόγηση ή με αντιγραφή για κάθε παράγραφο ή άρθρο ή για το σύνολο των τεχνικών προδιαγραφών.

Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία ανάρτησης στη πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ.

Μετά το πέρας της προθεσμίας για τη διενέργεια της Δημόσιας Διαβούλευσης, θα αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του ΟΜΜΑ (https://www.megaron.gr) με τα στοιχεία των οικονομικών φορέων που συμμετείχαν στην διαδικασία και τις παρατηρήσεις που κατέθεσαν.

Ο Ο.Μ.Μ.Α. δεν δεσµεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις που θα υποβληθούν και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση αυτών µε αντικειµενικά κριτήρια, ώστε να επιτευχθεί η µέγιστη δυνατή συµµετοχή προµηθευτών, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ποιότητα του παρεχόμενου εξοπλισμού.

Πλήρες κείμενο διαβούλευσης

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για τον «Ψηφιακό Μετασχηματισμό του ΟΜΜΑ»

Παράταση υποβολής σχολίων- Ορισμός νέας καταληκτικής ημερομηνίας